Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

O časopise

OceňováníČasopis Oceňování byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Rubriky

Časopis má následující rubriky:

  1. Stati (hlavní část): Rubrika stati tvoří hlavní část časopisu a přijímají se do ní příspěvky, které splňují všechny formální požadavky kladené na vědecké práce.
  2. Diskuse: Do rubriky Diskuse se přijímají příspěvky diskutující nebo doplňující závěry uvedené v jiném odborném článku z rubriky Stati.
  3. Informace: Do rubriky Informace se přijímají informace o konání vědeckých konferencí a seminářů, o disertačních pracích, případně další odborné informace z oblasti oceňování
  4. Publikace: Do rubriky Publikace se přijímají informace a recenze publikací

Vydavatel

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
Institut oceňování majetku – znalecký ústav
Nakladatelství Oeconomica
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Redakční rada

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. (předseda, Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Petr Marek, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (Magistrátu hl. m. Prahy, náměstkyně pro finance)
doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. (VŠB TU Ostrava)
doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Leoš Klimt (ředitel poradenské společnosti Equita Consulting, s.r.o.)

Vedoucí redaktorka:
Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

Redaktorka:
Zorka Kocourková

Registrace

ISSN 1803-0785
Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 18051

Na 242. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaném dne 10. dubna 2009 zařazen do pozitivního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2022/4

STATI

David Hejduk – Barbora Rýdlová
Vnitroskupinové financování z pohledu převodních cen

Jiří Hlaváč – Lukáš Pěsna – Veronika Kdolská
Převodní ceny – funkční a riziková analýza

Jiří Jakoubek – František Poborský – Jiří Teichmann
Posouzení transferových cen znalcem či daňovým poradcem

Boris Mišun – Karin Mašková – Marek Jindra
Případová studie – specifika nastavení převodních cen v kontextu ocenění závodu

Pavel Svačina
Přístupy a metody ocenění nehmotných aktiv – porovnání Směrnice OECD k převodním cenám a Mezinárodních oceňovacích standardů

vse-logo