Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace pro autory

1. Druhy příspěvků

Do časopisu Oceňování (dále jen časopis) se přijímají příspěvky vztahující se k oblasti oceňování podniku a jednotlivých majetkových položek, případně k tématům, která s touto oblastí souvisejí.

Časopis má následující rubriky:

 1. Stati (hlavní část),
 2. Diskuse,
 3. Informace,
 4. Publikace

ad a)    Rubrika Stati tvoří hlavní část časopisu a přijímají se do ní příspěvky, které splňují všechny formální požadavky kladené na vědecké práce.

ad b)   Do rubriky Diskuse se přijímají příspěvky diskutující nebo doplňující závěry uvedené v jiném odborném článku z rubriky Stati.

ad c)    Do rubriky Informace se přijímají informace o konání vědeckých konferencí a seminářů, o disertačních pracích, případně další odborné informace z oblasti oceňování.

ad d)   Do rubriky Publikace se přijímají informace a recenze publikací.

Příspěvky se zasílají průběžně na e-mailovou adresu redaktorky zorka@vse.cz. Příspěvky zaslané do rubriky Stati podléhají oponentnímu řízení.

2. Prohlášení o poskytnutí licence

Podmínkou pro uveřejnění příspěvku v časopise je autorem (autory) vlastnoručně podepsané prohlášení o poskytnutí licence, v němž autor (autoři) poskytuje nabyvateli (tj. Vysoké škole ekonomické v Praze) bezplatně právo uveřejnit příspěvek v tištěné i elektronické podobě časopisu a současně dále prohlašuje, že

 1. příspěvek vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností a neexistují k tomuto dílu autorská práva jiných osob,
 2. příspěvek je původní a dosud nebyl veřejně publikován (s výjimkou příspěvků, které byly dosud uveřejněné pouze ve vědeckých sbornících nebo ve sbornících z konferencí).

3. Oponentní řízení

Redakční rada časopisu vybírá pro každý příspěvek z rubriky Stati dva oponenty mezi veřejně uznávanými odborníky. Oponenti nemohou být ze stejného pracoviště jako autor posuzovaného článku a oponenty nemohou být členové redakce.

 • Oponenti zpracovávají oponentský posudek s náležitou odbornou péčí.
 • Oponentský posudek musí obsahovat připomínky a poznámky oponenta, stručné zhodnocení přínosu článku a závěrečný výrok, který může mít jednu ze čtyř následujících podob:

a) Doporučuji bez připomínek.
b) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracování ponechávám na vůli autora.
c) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracováním podmiňuji toto doporučení.
d) Nedoporučuji.

V případě výroku c) se příspěvek vrací zpět oponentovi k novému oponentnímu posouzení. V případě výroku d) nebude příspěvek publikován.

 • Redakční rada může v případě pochybností se závěry oponentského posudku určit pro porovnání dalšího oponenta. V tomto případě je zapotřebí k uveřejnění článku aspoň jeden kladný posudek (viz výrok a) a b)).
 • Jména oponentů budou uveřejněna v přehledu všech oponentů za uplynulý rok na internetových stránkách časopisu po skončení kalendářního roku, a to bez odkazu na jednotlivé články.

4. Výběr příspěvků

Výběr příspěvků provádí redakční rada na základě oponentního řízení. Na uveřejnění článku neexistuje právní nárok. Za uveřejnění článku v časopisu se nevyžadují žádné poplatky. Příspěvky nejsou honorované.

5. Forma příspěvku.

Každý zaslaný příspěvek musí splňovat následující formální náležitosti. Příspěvek:

 1. se zasílá v elektronické podobě a musí být vytvořen v jednom souboru formátu MS Word,
 2. musí být vytvořen podle Vzorového příspěvku,
 3. podléhající oponentnímu řízení by neměl překročit 30 stran formátu Vzorového příspěvku, ostatní příspěvky by měly být v rozsahu maximálně 5 stran tohoto formátu,
 4. musí být zpracován v souladu s platnými pravidly pravopisu českého příp. slovenského jazyka,
 5. musí být vytvořen tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě – není proto přípustná např. jiná než černá barva písma, barevné pozadí tabulek, obrázky a grafy s barevným pozadím, barevnými čárami, barevným ohraničením či barevnými popisky,
 6. musí obsahovat jméno, příjmení a tituly autora, jeho kontaktní e-mailovou adresu a název pracoviště,
 7. musí obsahovat na konci následující části Závěr, Literatura, Abstrakt (tj. stručný popis příspěvku), Klíčová slova (tj. minimálně tři klíčová slova charakterizující téma příspěvku), Název v anglickém jazyce, Abstract (tj. abstrakt v anglickém jazyce), Key words (tj. klíčová slova v anglickém jazyce) a Journal of Economic Literature Classification <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>.
 8. Rovnice musí být očíslovány a musí být vytvořeny ve formátu Microsoft Equation 3.0.
 9. Proměnné. Proměnné musí být v textu psány kurzívou.
 10. Čísla. Při zápisu čísla se pro oddělení desetinných míst používá čárka, zatímco tisíce se oddělují tečkou.
 11. Každá tabulka musí být očíslovaná, musí obsahovat nadpis a v případě převzatých údajů i zdroj těchto dat.
 12. Obrázky (grafy, schémata). Každý obrázek musí být očíslován, musí obsahovat nadpis a v případě převzatých údajů i zdroj těchto dat.
 13. Poznámky pod čarou by měly být používány spíše výjimečně a slouží pouze:
  • k představení autora uvedením jeho jména, příjmení, titulů, e-mailové adresy a názvu jeho pracoviště,
  • k popisu výzkumného projektu, jehož výsledkem je prezentovaný příspěvek,
  • k dalším poznámkám dále vysvětlující text,
  • avšak nikoli k odkazům na literaturu.

6. Bibliografické citace

Bibliografické citace musí odpovídat ČSN ISO 690 (viz např. https://ciks.vse.cz/citace/, http://www.citace.com/CSN-ISO-690), pro odkazy na bibliografické citace v textu se používá Harvardský systém:

 1. Odkazy v textu se provádí uvedením prvního prvku a roku vydání odkazovaného dokumentu. Vyskytuje-li se první prvek (zpravidla příjmení autora) přirozeně v textu, následuje rok v kulatých závorkách. Pokud se v textu tento první prvek nevyskytuje, uvádí se v závorkách nejdříve první prvek a pak i rok vydání. Jedná-li se o odkaz na konkrétní stránku dokumentu, potom se po roce vydání uvádí i příslušná čísla stránek. Mají-li více dokumentů stejný první prvek a rok, rozlišují se malými písmeny (a, b, c, ..), jež následují v závorkách za rokem.
  Příklad: Teze o neutralitě dividendové politiky se poprvé objevila v 60. letech minulého století (Miller – Modigliani, 1961). Později platnost teze empiricky testovali, např. Black a Scholes (1974a). Podle Lease (2000, s. 46) …
 2. Seznam odkazů na literaturu může obsahovat pouze takové citace, na něž bylo v textu odkazováno.
 3. Citace v seznamu odkazů na literaturu se uvádí podle dále uvedeného vzoru:

u knižní publikace:

 • Mařík, M. – Maříková, P. (2005): Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Vyd. 2. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-61-0.

u příspěvku do sborníku:

 • Ištvánfyová, J. – Mejzlík, L. (2005): Nové trendy využití elektronické výměny dat. In Mejzlík, L. – Juhászová, Z. (eds.): Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 5.9.2005 – 7.9.2005, s. 22–25. ISBN 80-225-2078-0.

u příspěvku do časopisu:

 • Brůna, K. (2005): Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky. Politická ekonomie, roč. 53, č. 4, s. 459–476. ISSN 0032-3233.

u internetového článku:

 • Lawrence Berkeley National Laboratory (2005): Basic vs. Applied Research. [on-line], San Francisco: University of California, c2005, [cit.: 1. 11. 2005]. Dostupné z: http://www.lbl.gov/education/elsi/research-main.html.
 • IASB (2005): IFRIC – Items under consideration. [on-line], London: IASB, c2005, [cit.: 18. 10. 2005], Dostupné z:  http://www.iasb.org/current/ifric_consideration.asp?showPageContent=no&wml=17_21_90_04072005.htm.