Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Etický kodex

Prohlášení o publikační etice a postupech při jejím porušení

Časopis Oceňování je zavázán k dodržování integrity zveřejňovaných prací. Prevence porušování publikační etiky či autorského zákona jsou jednou z nejdůležitějších priorit a zodpovědností redakční rady časopisu Oceňování. Toto Prohlášení o publikační etice a postupech při jejím porušení popisuje principy etického chování všech zúčastněných stran:

Povinnosti editora

Rozhodnutí o publikování článku & odpovědnost

Editor (členové redakční rady) je zodpovědný za rozhodnutí, který z článků přijatých redakcí časopisu budou publikovány. Toto rozhodnutí bude v souladu s doporučením oponentů. Příspěvky jsou posuzovány výhradně na základě jejich akademické hodnoty, originality, srozumitelnosti a v souladu se zaměřením časopisu bez ohledu na osobní preference. Editor také bere v potaz stávající právní legislativu týkající se nactiutrhání, resp. poškození dobrého jména, porušení autorských práv a plagiátorství.

Fair play

Redaktor hodnotí rukopis z hlediska jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na autorovu rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, etnický původ, občanství nebo politické názory.

Důvěrnost

Editoři se zavazují nepředávat žádné informace o přijatých článcích, související korespondenci a jiné spolupráci s autory a oponenty nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, jiným redakčním poradcům a vydavateli.

Zveřejňování a střet zájmů

Nepublikované materiály, které jsou součástí rukopisu, nesmí být použity k vlastnímu výzkumu editora bez výslovného souhlasu autorů. Nezávislost redaktora by neměla být ovlivněna komerčními nebo finančními zájmy, ani jinými dohodami se sponzory či reklamními agenty. Editor by měl požadovat zveřejnění případného střetu zájmů všech přispěvovatelů do časopisu a přijmout veškerá opatření proti nekalým praktikám, porušení autorských práv, plagiátorství a jiných etických provinění. Dále má editor odpovědnost otisknout opravy, vysvětlení nebo omluvu, pokud je to nutné.

 Povinnosti oponenta

Příspěvek redakčnímu rozhodnutí

Vědecké stati nabídnuté k publikaci jsou postoupeny k oboustranně anonymnímu posouzení nejméně dvěma recenzentům, jejichž odborný profil koresponduje s hodnoceným příspěvkem, což zajišťuje vysoký standard a kvalitu článků a napomáhá redaktorovi v jeho rozhodnutí o zařazení článku k publikaci.

Důvěrnost a ochota

Oponenti jsou povinni s každým rukopisem zacházet jako s důvěrným dokumentem a zavazují se k odevzdání posudku v dohodnuté lhůtě. Rukopis nesmí být ukazován ani diskutován s jinými odborníky s výjimkou autorizovaných editorem.

Standardy objektivity

Posudky musí být vypracovány nestranně, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Osobní kritika autora je nevhodná. Recenzenti poskytnou adekvátně odůvodněné doporučení, svůj názor vyjadřují jasně, konstruktivně, podpoří jej argumenty a vyhýbají se neoprávněným negativním komentářům.

Uznání zdrojů

Oponenti identifikují případy, kdy jiné relevantní publikované práce nejsou citovány v příslušné sekci a případy, kdy názory a argumenty vyplývající z jiných publikací postrádají uvedení odpovídajících zdrojů. Pokud oponenti zjistí jakékoli prohřešky proti etickým aspektům, autorským právům nebo pokud budou mít podezření z plagiátorství, jsou zavázáni, o této skutečnosti ihned informovat editora. Oponent by měl rovněž editora upozornit na výraznou podobnost mezi recenzovaným článkem a jinými publikovanými rukopisy na základě svých osobních znalostí.

Střet zájmů

Recenzenti by neměli hodnotit rukopis, ve kterém dochází ke střetu zájmů vycházejícím z konkurenční soutěživosti, nebo který byl vytvořen ve spolupráci nebo jiným vztahem či konexemi s autorem, společností nebo institucí napojenou na článek.

Povinnosti autora

Originalita, plagiátorství a uznání zdrojů

K publikaci v časopisu Oceňování jsou přijímány pouze originální práce. Jestliže autor použije práci nebo slova jiných autorů, všechny musí být řádně citovány. Jakýkoli pokus o plagiátorství povede k zamítnutí předloženého rukopisu. Autoři jsou povinni citovat publikace, které by mohly být významné k určení podstaty předložené práce.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Autoři se zavazují, že článek nebyl podán do recenzního řízení v jiném časopise a že nebyl dosud publikován (s výjimkou akademických ročenek a konferenčních příspěvků).

Autorství článku

Autoři musí zajistit, že jejich rukopis neporušuje žádná autorská práva. Všichni, kteří se významně podíleli na dané práci, musí být uvedeni jako spoluautoři. Autor zajistí, že všichni vhodní spoluautoři jsou jmenováni v článku a že schválili finální verzi a dohodli se na jejím předložení k uveřejnění. Dále je odpovědný za komunikaci mezi časopisem a všemi spoluautory před i po zveřejnění článku a za přesnost celého obsahu rukopisu.

Zveřejňování a střet zájmů

Autoři mají odpovědnost uvést konflikty zájmů, které mohou vést k ovlivnění prezentovaných výsledků. Jedná se především o finanční, osobní, politické nebo náboženské zájmy. Všechny zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Zásadní chyby v publikování

Pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve své publikované práci, je odpovědný okamžitě uvědomit editora nebo vydavatele a spolupracovat na nápravě situace.

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2022/4

STATI

David Hejduk – Barbora Rýdlová
Vnitroskupinové financování z pohledu převodních cen

Jiří Hlaváč – Lukáš Pěsna – Veronika Kdolská
Převodní ceny – funkční a riziková analýza

Jiří Jakoubek – František Poborský – Jiří Teichmann
Posouzení transferových cen znalcem či daňovým poradcem

Boris Mišun – Karin Mašková – Marek Jindra
Případová studie – specifika nastavení převodních cen v kontextu ocenění závodu

Pavel Svačina
Přístupy a metody ocenění nehmotných aktiv – porovnání Směrnice OECD k převodním cenám a Mezinárodních oceňovacích standardů

vse-logo